tjej som sitter och skriver i ett block

Få koll på olika ord och begrepp inom företagande

Olika ord och begrepp

Inom företagande finns det mycket ord och begrepp att hålla koll på vilket inte alltid är enkelt. Vi har därför valt att förklara några av de vanligaste begreppen vi märker att våra användare söker på. För att läsa om fler begrepp kan du kika i vår ordlista.

Resultatbudget

En resultatbudget visar företagets långsiktiga överlevnad. För att visa företagets budgeterade resultat för ett verksamhetsår sammanställer man beräknade kostnader och intäkter. Du bör fundera på eventuella åtgärder om det skulle visa sig att det budgeterade resultatet är negativt. För att ditt företag ska överleva på sikt behöver resultatet vara positivt. Dock ska du inte glömma bort att i ett uppbyggnadsskede är ofta resultatet negativt. 

Kreditering

Faktura eller ett konto är ofta det man syftar på inom finansvärlden när man talar om att kreditera något. Genom att stryka fakturan eller reducera värdet av den har man därmed krediterat fakturan. Kreditering kan användas i fall av till exempel retur, skador på varor eller kompensation. Du kan också kreditera inom till exempel bokföring och kan då kreditera både ett skuldkonto och ett tillgångskonto.  När du krediterar ett skuldkonto, ökar skulden medans värdet av sina tillgångar minskar vid en kreditering av ett tillgångskonto. 

Interimsskuld

I samband med bokslutsarbete används det företagsekonomiska begreppet interimsskuld. Det är ett balanskonto som innehåller förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.

När ditt företag har fått en förskottsbetalning för en tjänst ditt företag ska utfärda kallas det för förutbetalda intäkter. Det kan till exempel gälla ett företag som hyr ut ett kontor och får hyran betald i förskott. Då skapas en förutbetald intäkt. 

Värdet på de varor eller tjänster som ditt företag har konsumerat men inte betalat för kallas för upplupna kostnader. Det kan till exempel vara upplupna räntekostnader, upplupna sociala avgifter eller upplupna kostnader för ditt företags redovisning. Upplupna kostnader ska redovisas som en skuld i balansräkningen och kan sedan tas bort när skulden är betald. 

Likviditetsbudget

Likviditet betyder betalningsförmåga och genom att göra en likviditetsbudget kan du ta reda på hur din likviditet ser ut. Det gör du genom att ställa upp kommande inbetalningar och utbetalningar. Skillnaden mellan en likviditetsbudget och en resultatbudget är att likviditetsbudgeten visar hur det går för ditt företag just nu medans resultatbudgeten visar hur ditt företag kommer gå på längre sikt. 

+ Likvida medel

+ Inbetalningar

– Utbetalningar

 = Likviditet

VAT-nummer

VAT-nummer är en förkortning för Value Added tax och är en internationell version av organisationsnumret. När du har registrerat ditt företag och moms får du momsregistreringsnumret hemskickat till dig.  Momsregistreringen måste göras senast 14 dagar innan du vill påbörja din verksamhet och kan göras både på internet eller skicka in en blankett till Skatteverket.  För att kontrollera om ett företag är vad den utger sig för att vara kan du kontrollera VAT-numret på Europeiska kommissionens internettjänst VIES (VAT Information Exchange System)

Kontoutdrag

Ett kontoutdrag innehåller transaktioner och saldo på ett konto. På ditt kontoutdraget sammanförs alla intäkter och utgifter och du har alltid tillgång till det på din internetbank. Du kan även se ditt kontoutdrag från kvittot på en bankomat alternativt om du ber om det på din fysiska bank. För att få en överblick över dina transaktioner och tillgängligt belopp på kontot använder ofta företag sig av kontoutdrag. Det är ett bra sätt att stämma av alla transaktioner vid bokslutet. 

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver är det sammanlagda värdet av vinster som ännu inte beskattas. Syftet är att du som företagare ska kunna jämna ut sin skattebelastning mellan bra och dåliga år. Detta gör att ditt företag kan sätta undan pengar till olika reserver. När ett dåligt år inträffar kan ditt företag ta tillbaka reserverna för att beskatta dem. Det är endast till för att skjuta skattekostnaderna framför sig och det är frivilligt för ett företag att utnyttja dem.