Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är tillgångar som företaget har för avsikt att använda eller äga permanent. Det finns tre kategorier som man skiljer på i redovisningen och det är finansiella, immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Finansiella anläggningstillgångar

De finansiella anläggningstillgångarna är exempelvis andelar i koncernföretag, andelar i intresseföretag, lån till delägare och förtroliga, fordringar hos intresseföretag samt fordringar hos koncernföretag.

Immateriella anläggningstillgångar

Denna kategori är inom redovisning en tillgång som har ett bestående värde för företaget utan att vara bevislig. Den kan vara upparbetad av företaget eller inköpt. Bland immateriella anläggningstillgångar räknas bland annat utgifter för utveckling samt forskningsarbeten. Man räknar också in goodwill som är detsamma som företagets goda rykte vilket är positivt för företagets affärsvärde, utgifter för olika typer av verksamheter och tillstånd som licenser, varumärken, patent etc. Utgifter för hyresrätter och separata rättigheter till fast egendom, räknas också in.  Bland immateriella anläggningstillgångar finns även utgifter för mönsterskydd och förlagsrätter.

Materiella anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna ska till skillnad från de immateriella ha ett påvisbart värde. De ska också användas av företaget på regelbunden basis eller för uthyrning. Det kan vara byggnader och mark, inventarier och verktyg, maskiner eller annan teknisk anläggning.