Balansdag

Balansdag är sista dagen på företagets räkenskapsår. Den går även under benämningen bokslutsdag. Företaget måste redovisa ekonomiskt resultat samt den ekonomiska ställning som råder vid balansdagen, senast på denna dag. 

Alla företag är skyldiga att kontinuerligt bokföra sin verksamhets händelser och upprätta ett årsbokslut en gång om året. Utifrån årsbokslutet ska därefter en årsredovisning upprättas och tillsammans med bokföringsmaterial plus årsbokslut lämnas till företagets revisor. Bolaget kan efter att revisionen är färdig hålla en bolagsstämma där årsredovisningen fastställs. När på året detta ska ske beror på vilken balansdag företaget har.

Att tänka på innan balansdagen

Innan balansdagen bör man stämma av räkenskaperna varje månad för att det inte ska uppstå fel som kan ta lång tid att rätta till i efterhand. Det gör man enkelt genom att kontrollera alla konton som går att stämma av. Exempelvis är det en bra idé att ha koll på kundfordringar, övriga fordringar, skattekonto, kassa, plusgiro, checkräkning och övriga bankkonton, leverantörsskulder, personalskatt, sociala avgifter, mervärdesskatt etcetera.

Enligt årsredovisningslagen ska materialet för revision lämnas till revisorn senast fyra och en halv månad efter balansdagen.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er

Starta Jämförelse Om Oss