Balansrapport

En balansrapport visar företagets ekonomiska ställning och sammanställer företagets tillgångar och skulder vid en specifik tidpunkt. Den visar exempelvis om vilka tillgångar som finns i företaget och om de har finansierats med eget kapital eller skulder. Skulderna visar i sin tur om företaget gjort sig skyldiga till leverantörer eller kreditinstitut exempelvis.

För att vara säker på att ett företags bokföring är korrekt är det viktigt att kontinuerligt göra avstämningar och analyser. Genom att titta på företagets ekonomiska situation vid olika tidpunkter kan man skaffa sig en bra uppfattning om hur intäkter och kostnader ser ut. Inte minst vilka tillgångar och skulder som finns i företaget. På detta sätt ger en balansrapport tillsammans med en resultatrapport avgörande information om hur det går för företaget.

Balansräkning fast enklare

En balansrapport kan ses som en förenklad version av balansräkning, då balansräkningen för det mesta är mycket större och mer omfattande. Den används för att löpande kontrollera företagets bokföring. Den är också en del av årsredovisningen då den visar företagets tillgångar och skulder vid en specifik tidpunkt, detta brukar vara på balansdagen, räkenskapsåret sista dag.