Bokslutsdispositioner

För att kunna skjuta upp beskattning av sina resultat till ett senare tillfälle, så måste företag göra åtgärder som kallas för bokslutsdisposition. Några exempel på bokslutsdispositioner är överavskrivningar och periodiseringsfonder.

Obeskattade reserver

De diverse bokslutsdispositionerna bokförs som obeskattade reserver i balansräkningen. De bokförs även, i samband med bokslutet, som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Ekonomiska föreningar och aktiebolag redovisar bokslutsdispositioner för ersättningsfonder, periodiseringsfonder, underavskrivningar och överavskrivningar som obeskattade reserver i bokföringen.

Enskilda näringsidkare, kommanditbolag och handelsbolag gör sina avsättningar i inkomstdeklarationen till periodiseringsfonder. De har även möjlighet att göra avsättning till expansionsfond och räntefördelning i inkomstdeklarationen.

Även koncernbidrag brukar klassificeras som bokslutsdispositioner, men de är dock inte obeskattade reserver på grund av att de hos mottagaren är skattepliktiga. De är även skattemässigt avdragsgilla hos givaren.

Hur obeskattade reserver bokförs

För att en avsättning till obeskattade reserver ska bokföras måste man debitera ett konto i kontogrupp 88. Dessutom så måste ett konto i kontogrupp 21 krediteras. För att bokföra en återföring från obeskattade reserver måste man kreditera ett konto i kontogrupp 88, samt debitera ett konto i kontogrupp 21.

Bokslutsdispositioner kan, med andra ord, beskrivas som tillfälliga skattemässiga periodiseringar. De minskar eller ökar det skattemässiga resultatet och inkomstskatten under det år då bokslutsdispositionerna görs.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er