Kortfristig skuld

När man driver ett företag behöver man göra ett bokslut vid räkenskapsårets slut, och i den ingår en balansräkning. I balansräkningar redovisas organisationens skulder och tillgångar, och kortfristiga skulder är en grupp skulder som redovisas där.

Vilka skulder är kortfristiga?

Skulderna kallas kortfristiga på grund av att de är just korta, det vill säga, de ska återbetalas helt inom ett år från och med det att balansräkningen har tagits fram. Det som räknas in under gruppen kortfristiga skulder är till exempel checkräkningskredit, leverantörsskulder, skulder till anställda, certifikat, lån från andra företag och skatteskulder. En återbetald kortfristig skuld ska endast bokföras i balansräkningen.

Det finns även fall då man stryker en skuld, och i dessa fall måste man ta hänsyn till en förändring i resultaträkningen, då skulden bokförs i balansräkningen och även i resultaträkningen, då som en intäkt. Om det händer att ett företag eller en organisation har många skulder och har bokfört dessa som kortfristiga skulder separat i sin bokföring, är det viktigt att informationen om de separata skulderna som finns i saldot går fram tydligt. För att det ska tydliggöras måste man registrera sina separata skulder i ett sidoordnat register till bokföringen i balansräkningen, där kan man hitta informationen om dessa enskilda kortfristiga skulder.