Obeskattade reserver

Inom redovisning ingår obeskattade reserver, vare sig i skulder eller eget kapital, och placeras därför mellan dessa i balansräkningen. Enkelt uttryckt är obeskattade reserver det sammanlagda värdet av vinster som ännu inte har beskattats. Bokslutsdispositionerna görs för att påverka företagets resultat och därmed också beskattningen. Då posterna med obeskattade reserver inte har beskattats går det att säga att de består av såväl eget kapital som av en dold skatteskuld.

Varför finns det obeskattade reserver?

Vitsen med obeskattade reserver är att ett företag ska kunna jämna ut sin skattebelastning mellan bra och dåliga år. Tack vare det kan företaget sätta undan pengar till olika reserver. När ett dåligt år inträffar tar sedan företaget tillbaka reserverna för att beskatta dem. De obeskattade reserverna är endast till för att skjuta skattekostnader framför sig och det är helt frivilligt för ett företag att utnyttja dem. Några exempel på vad som kan tas upp som obeskattade reserver är överavskrivningar utöver de planenliga, avsättning till ersättningsfonder samt periodiseringsfonder. Ett företag kan även göra en avsättning när det räknar med att göra kundförluster, även om de inte ännu har skett i realiteten.