Tillgångar

Tillgångar är den totala summan av ett företags förmögenhet. Tillgångar kan bestå av lokaler, kapital, immaterialrätten, personal, egendom, maskiner och andra fordringar som kan komma att ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Tillgångar delas upp i två olika grupper

Man kan dela upp tillgångar i två olika undergrupper inom företagsekonomi; anläggnings- och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar kan vidare delas in i finansiella, materiella och immateriella tillgångar. Tillgångar som ingår i det finansiella kan exempelvis värdepapper och aktier i ett dotterbolag. Materiella tillgångar kan vara maskiner, verktyg, mark och fastigheter som ett företag äger medan den immateriella rätten innehåller icke fysiska tillgångar, såsom patent- och licensrättigheter.

Omsättningstillgångar kan man säga är motsatsen till anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller ägas i verksamheten. Omsättningstillgångar är tillgångar som löpande konsumeras, oftast på en kortare tid. Det kan exempelvis vara varor i ett varulager eller kläder i en klädbutik.

Vid bokföring av omsättningstillgångar finns två olika klasser; omsättningstillgångar 1 och omsättningstillgångar 2. Omsättningstillgångar 1 syftar på medel och kundfordringar och omsättningstillgångar 2 syftar främst till lagertillgångar.

Alla tillgångar bokförs i varje redovisningssammanhang där tillgångarna är hela summan av ett företags förmögenhet. Tillgångar tillhör den aktiva sidan av balansräkningen och skulder tillhör den passiva sidan av balansräkningen.