Upplupen kostnad

En upplupen kostnad kan betraktas som en skuld till någon och räknas som en typ av interimsskuld. Termen används oftast vid bokföring och är en kostnad för något som har förbrukats under ett räkenskapsår. Oftast en kostnad som uppstått under den senare delen av året, men ingen faktura har skickats ut under den aktuella tidpunkten.

Exempel på upplupna kostnader kan vara semesterlöner för personal, upplupna räntekostnader, upplupna provisionskostnader och upplupna kostnader för bokslut. Upplupna kostnader kan även vara levererade varor och tjänster där tanken är att de ska faktureras vid ett senare bokföringsår, exempelvis kan det gälla elförbrukning och telefonsamtal som betalas i efterskott.

Exempel på hur en upplupen kostnad kan uppstå

Om ett företag köper en tjänst i december månad men tjänsterna faktureras i efterhand betyder det att det i slutet av året inte finns någon faktura av den aktuella händelsen. Istället får företaget uppskatta en kostnad och så länge ingen faktura skickats ut finns en så kallad upplupen kostnad. Nästa år då företaget får räkningen för tjänsten de tidigare köpt, försvinner skulden upplupen kostnad och nästa års tjänst minskas med kostnaden för den tjänst företaget tidigare köpt. Upplupna kostnader är en skuld jämförelse mot upplupna intäkter som är en tillgång.