Budget

Hur tar man fram en budget?

En genomtänkt och realistisk budget gör att du får en bra överblick på företagets ekonomi och därmed skapar du en tydlighet och en röd tråd att arbeta efter. Det är en plan som du sedan ska jämföra med utfallet. Troligtvis kommer du behöva justera din budget om prognosen som finns inte överensstämmer med hur verksamheten presterar under året.

 

Det kan vara svårt att veta vad man ska ha med i sin budget. Nedan är några enkla steg du kan börja med.

Vad har ditt företag för intäkter? Exempelvis:

  • Försäljning

Vad har ditt företag för utgifter? Exempelvis:

  • Lön

  • Hyra

  • Produktionskostnad

  • Marknadsföring

  • Tech-kostnader

  • Telefon, dator eller annan utrustning som är nödvändig

  • Försäkringar

Resultatbudget

En resultatbudget är viktig för ditt företag, då den visar företagets långsiktiga överlevnad. Företagets beräknade intäkter och kostnader sammanställs för att visa företagets budgeterade resultat för ett verksamhetsår. Om det budgeterade resultatet är negativt behöver du fundera på eventuella åtgärder. Du kanske behöver se över hyran, minska på marknadsföringen eller köpa in eventuella produkter till lägre pris. I ett uppbyggnadsskede är ofta företagets resultat negativt men om företaget ska överleva på sikt, behöver resultatet vara positivt. Om ditt företag är nystartat och du behöver ansöka om ett företagslån är det viktigt att kunna visa en genomarbetad resultatbudget.

person med vit tröja skriver på en silvrig dator

Likviditetsbudget

Likviditet betyder betalningsförmåga och visar hur mycket pengar du har att betala dina utgifter med. För att ta reda på din likviditet behöver du göra en likviditetsbudget. En likviditetsbudget görs genom att ställa upp kommande inbetalningar och utbetalningar, istället för intäkter och kostnader som du vanligtvis gör i en vanlig budget. En likviditetsbudget visar hur det går för ditt företag just nu medans tillexempel en resultatbudget visar hur ditt företag kommer gå på längre sikt.

+ Likvida medel

+ Inbetalningar

– Utbetalningar

 = Likviditet

Balansräkning

En balansräkning visar vilka tillgångar och skulder som finns i företaget och hur de är finansierade. Balansräkningen består av följande:

Tillgångar
– Visar hur ditt företag har investerat pengar i omsättningstillgångar, anläggningstillgångar och finansiella tillgångar. 

Skulder
– Skulder delas upp i långfristiska och kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder: Till exempel skatteskulder, moms och leverantörsskulder. Dessa förfaller till betalning inom ett år.

Långfristiga skulder: Till exempel banklån och checkkredit. Skulderna förfaller efter mer än ett år.

Eget kapital
– Det egna kapitalet är skillnaden mellan företagets tillgångar och externa skulder.