Ordlista

 

Affärshändelse

Aktiebolag

Anläggninstillgångar

Artikelkontering

Autogiro

Avgiftskod

Avskrivning

Årsredovisning

Balansdag

Balanskonto

Balansrapport

Balansräkning

Bankkonto

Basbelopp

BAS-kontoplan

BBAN

Befarad kundförlust

Behandlingshistorik

Belåningsgrad

Betalningsvillkor

BIC

Bokföring

Bokföringsförslag

Bokföringslagen

Bokföringsmetod

Bokföringsnämnden

Bokföringsorder

Bokföringsskyldig

Bokslut

Bokslutsdispositioner

Bokslutsmetod

Borgensman

Brutet räkneskåp

Clearingnummer

Debet

Dröjsmålsränta

Dubbel bokföring

Eget kapital

Ej avdragsgilla kostnader

Enskild firma

Expansionsfond

Export

xtraordinära kostnader

Factoring

Faktura

Fakturaavgift

Fakturabelåning

Fakturaköp

Fakturaprogram

Faktureringsmetoden

Finansbolag

F-skatt

Förbrukningsinventarier

Företagsinteckning

Företagslån

Företagslån för aktiebolag

Företagslån för enskild firma

Företagslån med säkerhet

Företagslån utan säkerhet

Företagskredit

Företagsfinansiering

God redovisningssed

Handelsbolag

Huvudbok

IBAN

Ideell förening

Immateriella tillgångar

Inbetalning

Ingående balans

Ingående moms

Ingående saldo

Interimsskuld

Intäkt

Inventarier

Inventering

Kommanditbolag

Konkursbo

Konstaterad kundförlust

Kontantmetoden

Kontoklasser

Kontoplan

Kontoutdrag

Kortfristig skuld

Kostnad

Kredit

Kreditgivare

Kreditvärdighet

Kreditera

Kreditförsäkring

Kredittid

Kundförlust

Kundfordringar

Kundreskontra

Kursdifferens

Lagerbolag

Lagerfinansiering

Lagervärde

Leverantörsreskontra

Likviditet

Likviditetsprognos

Limit

Långivare

Långfristig skuld

Mellanmans försäljning

Mervärdesskattelagen

Momsperiod

Momsregistreringsnummer

Nettoomsättning

Obeskattade reserver

Observationskonto

OCR

Omslutning

Omvänd factoring 

Omvänd skattskyldighet

Orderfinansiering

Organisationsnummer

Periodiseringsfond

Periodisk sammanställning

Rapportering

Redovisad moms

Redovisning

Referensränta

Regress

Remburs

Resultat

Resultatrapport

Reverslån

Ränta

Räkenskapsår

Sale/leaseback

Skattekonto

Skulder

Soliditet

Tillgångar

UC
Upplupen intäkt

Upplupen kostnad

Utbetalning

Utgående balans

Utgående moms

Valutakonto

VAT-nummer

Varulager

Verifikation

Vinstmarginalbeskattning