Ordlista

Affärshändelse
Aktiebolag
Anläggninstillgångar
Artikelkontering
Autogiro
Avgiftskod
Avskrivning
Årsredovisning
Balansdag
Balanskonto
Balansrapport
Balansräkning
Bankkonto
Basbelopp
BAS-kontoplan
BBAN
Befarad kundförlust
Behandlingshistorik
Belåningsgrad
Betalningsvillkor
BIC

Bokföring
Bokföringsförslag
Bokföringslagen
Bokföringsmetod
Bokföringsnämnden
Bokföringsorder
Bokföringsskyldig

Bokslut
Bokslutsdispositioner
Bokslutsmetod
Borgensman
Brutet räkneskåp
Checkräkningskredit
Clearingnummer
Debet
Dröjsmålsränta
Dubbel bokföring
Eget kapital
Ej avdragsgilla kostnader
Enskild firma
Expansionsfond
Export
Extraordinära kostnader
Factoring
Faktura
Fakturaavgift

Fakturabelåning
Fakturaköp

Fakturaprogram
Faktureringsmetoden
Finansbolag
F-skatt
Förbrukningsinventarier

Företagsinteckning
Företagslån
Företagslån för aktiebolag
Företagslån för enskild firma
Företagslån med säkerhet
Företagslån utan säkerhet
Företagskredit

Företagsfinansiering
God redovisningssed
Handelsbolag
Huvudbok
IBAN
Ideell förening
Immateriella tillgångar
Inbetalning
Ingående balans
Ingående moms
Ingående saldo
Inkasso
Interimsskuld
Intäkt
Inventarier
Inventering
Kommanditbolag
Konkursbo
Konstaterad kundförlust
Kontantmetoden
Kontoklasser
Kontoplan
Kontoutdrag
Kortfristig skuld
Kostnad
Kredit
Kreditgivare
Kreditvärdighet
Kreditera
Kreditförsäkring
Kredittid
Kundförlust
Kundfordringar

Kundreskontra
Kursdifferens
Lagerbolag
Lagerfinansiering
Lagervärde
Leasing
Leverantörsreskontra

Likviditet
Likviditetsprognos
Limit

Långivare
Långfristig skuld
Mellanmans försäljning
Mervärdesskattelagen
Momsperiod
Momsregistreringsnummer
Nettoomsättning
Obeskattade reserver
Observationskonto
OCR
Omslutning
Omvänd factoring
Omvänd skattskyldighet
Orderfinansiering
Organisationsnummer
Periodiseringsfond
Periodisk sammanställning
Rapportering
Redovisad moms
Redovisning
Referensränta
Regress
Remburs
Resultat
Resultatrapport
Reverslån

Ränta
Räkenskapsår
Sale/leaseback
Skattekonto
Skulder
Soliditet
Tillgångar
Upplupen intäkt
Upplupen kostnad
Utbetalning
Utgående balans
Utgående moms
Valutakonto
VAT-nummer
Varulager
Verifikation
Vinstmarginalbeskattning