Avskrivning

Avskrivning är i bokföringstermer detsamma som värdeminskning. Med andra ord innebär en avskrivning att man delar upp utgiften för anskaffandet av en tillgång. Det brukar vara på det antal år som anses vara den ekonomiska livslängden. Syftet är att redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att på detta sätt räkna ut organisationens tillgångars verkliga värde/bokförda värde. Avskrivningar avser även att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som denna tillgång bidrar till intäkter.

Exempel på tillgångar som skrivs av är byggnader, inventarier och markanläggningar. Den årliga avskrivningen ska motsvara värdeminskningen för resursen det året. Om man exempelvis köper en företagsbil vars livslängd bedöms till fem år, då blir avskrivningstakten 20 % per år.

Olika typer av avskrivning

Det vanligaste är att man använder sig av en så kallad linjär avskrivning. Det betyder att man räknar med att tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år. Det finns också något som kallas för progressiv avskrivning, vilket innebär att man skriver av mindre belopp i början. Ett tredje alternativ är degressiv avskrivning som fungerar precis tvärtom, man gör större avskrivningar i början som sedan blir mindre och mindre.

» Mer om: Avskrivning fastighet och hur det fungerar.