Balansräkning

Balansräkning är detsamma som ett företags ekonomiska ställning vid en specifik tidpunkt. Den ingår i årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelse, förvaltningsberättelse och resultaträkning. Balansräkningen har två delar, tillgångar på ena sidan och skulder och eget kapital på andra sidan. På balansdagen, sista dagen på räkenskapsåret, bör de båda sidorna vara lika stora. Med andra ord ska tillgångarna i ett företag vara balanserade av ägarnas egna investeringar och företagets skulder. Vid ett företagslån kan banker be om balansräkning

Olika delar i balansräkningen

Balansräkningens två delar kallas för debet och kredit. På debetsidan finns tillgångar som består av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Skillnaden på de två är att anläggningstillgångarna är tillgångar som man avser använda eller behålla inom företaget permanent. Omsättningstillgångar är istället de tillgångar som kontinuerligt förbrukas, säljs alternativt omvandlas till likvida medel.

På kreditsidan finns företagets skulder och eget kapital. Till skulder räknas både kortfristiga skulder som ska betalas inom ett år och långfristiga skulder där betalning ska ske efter mer än ett år. I balansräkningen finns bokslutets resultat från resultaträkningen. Därför påverkar detta resultatet det egna kapitalet i företaget med samma belopp.