Balansräkning

Balansräkning är detsamma som ett företags ekonomiska ställning vid en specifik tidpunkt.

Den ingår i årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelse, förvaltningsberättelse och resultaträkning. Balansräkningen har två delar, tillgångar på ena sidan och skulder och eget kapital på andra sidan. På balansdagen, sista dagen på räkenskapsåret, bör de båda sidorna vara lika stora. Med andra ord ska tillgångarna i ett företag vara balanserade av ägarnas egna investeringar och företagets skulder. 

Olika delar i balansräkningen

Balansräkningens två delar kallas för debet och kredit. På debetsidan finns tillgångar som består av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Skillnaden på de två är att anläggningstillgångarna är tillgångar som man avser använda eller behålla inom företaget permanent. Omsättningstillgångar är istället de tillgångar som kontinuerligt förbrukas, säljs alternativt omvandlas till likvida medel.

På kreditsidan finns företagets skulder och eget kapital. Till skulder räknas både kortfristiga skulder som ska betalas inom ett år och långfristiga skulder där betalning ska ske efter mer än ett år. I balansräkningen finns bokslutets resultat från resultaträkningen. Därför påverkar detta resultatet det egna kapitalet i företaget med samma belopp.

Finansiering och balansräkning

Soliditet och finansieringsmöjligheter:
Soliditeten, mätt som eget kapital i förhållande till totala tillgångar, utgör en viktig faktor för företagets finansieringsmöjligheter.
En låg soliditet (exempelvis under 15%) indikerar en högre risk, vilket kan leda till högre räntor och krav på säkerheter. Därför bör du som företagare aktivt hantera soliditeten genom att inte ta för stora lån och genom att sträva efter lönsam tillväxt.
 
Balansräkningen och säkerheter:
Balansräkningen ger en detaljerad bild av företagets tillgångar och skulder. Företagets tillgångar kan utgöra säkerheter för lån, vilket ger långivaren en viss trygghet om lånet inte kan återbetalas.
  • Fastigheter som framgår i balansräkningen kan användas som säkerhet i form av fastighetspant.
  • Kundfordringar och andra icke-fasta tillgångar kan användas som säkerhet i form av företagsinteckningar.
Finansieringsalternativ utanför balansräkningen:
Förutom traditionella företagslån och företagskrediter finns alternativa finansieringsformer som inte påverkar balansräkningen. Två exempel är:
 
Operationell leasing:
Istället för att köpa en tillgång, hyr företaget den under en viss period. Detta kan vara ett attraktivt alternativ för företag som vill undvika stora initiala investeringar och behålla flexibilitet. Operationell leasing redovisas inte som en skuld i balansräkningen, vilket kan förbättra soliditeten.
» Mer om: Operationell leasing
 
Fakturaköp utan regress:
Företaget säljer sina fakturor till ett factoringbolag som betalar en viss summa direkt. Detta ger företaget omedelbar likviditet och kan vara en bra lösning för företag med säsongsbaserade svängningar i kassaflödet. Fakturaköp utan regress påverkar inte heller balansräkningen.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC