Basbelopp

Basbelopp

Basbelopp är belopp som används exempelvis för att räkna ut olika avgifter och förmåner. De förändras varje år eftersom själva poängen med basbeloppen är att de ska följa inflationen i samhället. Det finns olika typer av basbelopp.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet räknas fram grundat på ändringar i det allmänna prisläget enligt bestämmelser i socialförsäkringsbalken. Man tittar då på förändringen i konsumentprisindex och beräkningarna som fastställs med denna utgångspunkt gäller sedan för ett kalenderår. Man avrundar alltid prisbasbeloppet till närmaste hundratal kronor. Det finns också ett förhöjt prisbasbelopp vilket man använder när man ska räkna på pensionspoäng och också tidigare för att räkna ut taket till den allmänna pensionen. Prisbasbeloppet räknas fram av statistiska centralbyrån och fastställs sedan av regeringen. För år 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor och för 2016 har man räknat fram en sänkning av prisbasbeloppet till 44 300 kronor.

Inkomstbasbelopp

Sist har vi inkomstbasbeloppet vilket följer inkomstutvecklingen i Sverige. Detta begrepp används när man räknar fram pensionsavgifter. Detta räknas fram av Pensionsmyndigheten och fastställs av regeringen. För år 2016 är inkomstbasbeloppet beräknat till 59 300 kronor enligt socialförsäkringsbalken.