Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden är en statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att uppmuntra utvecklingen av god redovisningssed i offentlig redovisning samt i företags bokföring. Statens expertorgan För att kunna uppmuntra till god redovisningssed ger nämnden ut informationsmaterial samt allmänna råd inom sitt ansvarsområde. En av dess huvuduppgifter är att ge information i redovisningsfrågor samt att förmedla normer till småföretagare. När det kommer till redovisning, så är Bokföringsnämnden, även kallad BFN, statens expertorgan i det området. Tillsammans med dess kansli så biträder nämnden regeringskansliet i redovisningsfrågor, diskuterar författningsförslag, samt deltar i utredningar inom kommittéväsendet. Nämnden ska även ge råd om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden till domstolar. Bokföringsnämndens uppgifter När det gäller återrapportering så ska Bokföringsnämnden göra bedömningar av resultatutveckling där de inkluderar utgångspunkter i verksamheters mål och prestationer. De har även kravet att bidra till att förbättra standarden i mindre företags bokföring samt årsredovisning. Dessutom så bör de yttra sig om företagens respektive årsbokslut genom att bidra med information. Bokföringsnämnden ska se till att regelverket är anpassat till användarens behov, samt att det är enkelt. De bör göras en bedömning av hur nämndens åtgärder har bidragit till att uppfylla regeringens diverse mål, och i vilken omfattning. Även prognoser ska redovisas.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er

Ansök om finansiering Om Fakturino