Eget kapital

Eget kapital är, inom redovisningsteori, ett begrepp som oftast beskrivs som skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder. Det är därmed ett kapital som på sätt och vis kan sägas utgöra en organisations egna medel.

En skuld till ägaren

Om organisationen i fråga har en ägare, till exempel när man talar om bolag, kan det egna kapitalet ses som en skuld till ägarna själva. Skulden uppstår antingen genom att organisationen samlar på sig driftöverskott, det vill säga vinst, eller genom att intressenter, så som medlemmar eller ägare, skjuter till medel.

En förlust, som även kallas för driftunderskott, leder till att det egna kapitalet blir mindre eller negativt, på motsvarande sätt. I och för sig så tar begreppet eget kapital inte i sig hänsyn till redovisningsregler, men framför allt eftersom tillgångar faktiskt kan ha ett högre värde än ett bokfört värde, uppstår diverse skillnader mellan eget kapital i vad man kallar det verkliga livet och eget kapital som förekommer enligt redovisningen.

Bundet och fritt eget kapital

I Sverige så klassificeras eget kapital i huvudsak i två kategorier, nämligen bundet eget kapital och fritt eget kapital. Det förstnämnda är eget kapital där det är en begränsad rådighet över kapitalet. Exempelvis är det inte tillåtet med utdelning i aktiebolag om det påverkar det bundna egna kapitalet. Fritt eget kapital får disponeras friare av organisationen.