Långfristig skuld

En långfristig skuld är ett företags post eller poster på balansräkningens kreditsida. För att skulden ska räknas som en långfristig skuld ska både låntagare och långivare ha stämt en överenskommelse om återbetalningsperiod som sträcker sig över en längre tid. Som regel över ett år.

Olika typer av lån

De långfristiga skulderna är oftast ett lån från banken. Ibland kan det dock röra sig om obligationslån. Motsatsen till långfristiga lån är kortfristiga lån, vilka ofta rör sig om leverantörsskulder och liknande. Kortfristiga lån betalas i regel tillbaka inom ett år.

Långfristiga skulder kan röra sig om ett annuitetslån eller ett rakt lån. Raka lån innebär att räntan är baserad på den utgående skulden innan man börjat amortera. Annuitetslån innebär att amortering och ränta betalas i lika stora annuiteter varje gång återbetalning görs. Vid långfristiga skulder kräver ofta finansiären någon form av säkerhet. Det kan röra sig om pant, pantbrev eller borgenärer exempelvis.

När det gäller långfristiga skulder är dessa i regel skattemässigt avdragsgilla kostnader och man betalar ingen moms på skulderna, amorteringarna eller räntan. Redovisningsenheten ska vid årsredovisningen rapportera vilka principer som redovisningar har tillämpat. Man ska även lämna upplysning om den delen som senare än ett år efter balansdagen förfaller till betalning.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC