Tillgångar

Tillgångar är den totala summan av ett företags förmögenhet. Tillgångar kan bestå av lokaler, kapital, immaterialrätten, personal, egendom, maskiner och andra fordringar som kan komma att ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Tillgångar delas upp i två olika grupper

Man kan dela upp tillgångar i två olika undergrupper inom företagsekonomi; anläggnings- och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar kan vidare delas in i finansiella, materiella och immateriella tillgångar. Tillgångar som ingår i det finansiella kan exempelvis värdepapper och aktier i ett dotterbolag. Materiella tillgångar kan vara maskiner, verktyg, mark och fastigheter som ett företag äger medan den immateriella rätten innehåller icke fysiska tillgångar, såsom patent- och licensrättigheter.

Omsättningstillgångar kan man säga är motsatsen till anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller ägas i verksamheten. Omsättningstillgångar är tillgångar som löpande konsumeras, oftast på en kortare tid. Det kan exempelvis vara varor i ett varulager eller kläder i en klädbutik.

Vid bokföring av omsättningstillgångar finns två olika klasser; omsättningstillgångar 1 och omsättningstillgångar 2. Omsättningstillgångar 1 syftar på medel och kundfordringar och omsättningstillgångar 2 syftar främst till lagertillgångar.

Alla tillgångar bokförs i varje redovisningssammanhang där tillgångarna är hela summan av ett företags förmögenhet. Tillgångar tillhör den aktiva sidan av balansräkningen och skulder tillhör den passiva sidan av balansräkningen.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC