Upplupen intäkt

En upplupen intäkt är en intäkt som inte har fakturerats, betalts eller bokförts, men samtidigt utgör en tillgång för det innevarande räkenskapsåret. Avsikten kan vara att faktureringen ska ske under senare bokföringsår. Exempel på det kan vara ett större bygg- eller entreprenadprojekt som sträcker sig över ett flertal år. I dessa fall kan en del av det bestämda priset tas som upplupen intäkt, översedd i förhållande till mängden av nedlagda timmar eller hur färdigställt bygget eller projektet är. Betalningen sker alltså i efterskott när man pratar om upplupna intäkter.

En upplupen intäkt är en tillgång då det finns sannolika skäl att det kan bli en ekonomisk fördel i framtiden och på grund av det är en kortfristig typ klassificeras upplupen intäkt som en omsättningstillgång. En upplupen intäkt bokförs därmed normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens intäkter beräknas och uppskattas.  

Utgående moms på upplupna intäkter redovisas aldrig i bokföringen

När en upplupen intäkt ska bokföras kan momsen på upplupna intäkter vara 25, 12, 6 eller 0 % – dock behövs aldrig den utgående momsen redovisas i samband med bokföringen. Begreppet upplupen intäkt är motsatsen till begreppet upplupen kostnad, som är en skuld. Därmed kan upplupen intäkt räknas som en tillgång för företaget.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC